Symposia


Tijdens deze wetenschappelijke bijeenkomsten staat een bepaald strafrechtelijk en/of criminologisch thema centraal, dat maatschappelijk relevant en actueel is. Deskundigen uit zowel de academische wereld als de praktijk wordt het podium geboden om over deze centrale thematiek te spreken en vervolgens het debat met elkaar en de overige deelnemers aan te gaan. Gebruikelijk is om deze bijeenkomst middels een borrel op informele wijze af te sluiten om zo alle deelnemers de gelegenheid te geven nader met elkaar kennis te maken en - naar de ervaring leert - de discussie nog enige tijd voort te zetten.

 

Een symposium vormt derhalve dé gelegenheid bij uitstek om op een interactieve, uitdagende manier veel kennis op te doen van actuele strafrechtelijke en/of criminologische kwesties.

 

 

 


Symposium 23 september 2021

De nieuwe zedenwet: Wat is het effect in de praktijk?

 

Op 23 september a.s. zal in de Luthersekerk de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven besproken worden, aan de hand van het advies van de Raad voor de Rechtspraak. Wij zijn er dan ook enthousiast over dat namens de Raad voor de Rechtspraak een expert komt spreken over dit advies en over de Wet Seksuele Misdrijven. In het verdere sprekersensemble vinden nog enkele verschuivingen plaats, maar vooralsnog bestaat deze uit sprekers afkomstig uit de advocatuur en van Slachtofferhulp Nederland. Komende week zal meer informatie over de sprekers bekend worden gemaakt. Ben je benieuwd hoe professionals uit de praktijk aankijken tegen de nieuwe Zedenwet, het te verwachten effect en eventuele haken en ogen? 

 

 


 Symposium Wildlife Crime | 25 maart 2021

 

Een voor velen relatief onbekend maar toch zeer relevant en actueel criminologisch onderwerp. Tijdens dit symposium zal o.a. gesproken worden over illegale handel in (zowel levende als dode) dieren. Sprekers uit verschillende hoeken zullen het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten, namelijk vanuit het WWF, de criminologie, advocatuur en het OM. Ook de problematiek in de strafvervolging door het grensoverschrijdende karakter van Wildlife Crime komt aan bod. Symposium Moraal en de Strafrecht Advocatuur | 2 december 2020

 

Op 2 december a.s. van 19:00 tot 22:00 zal het eerste symposium van dit collegejaar plaatsvinden! Het symposium zal in het teken staan van de wijze waarop ethiek zich verhoudt tot de strafadvocatuur; tot op welke hoogte is een beroep op het zwijgrecht moreel geoorloofd? Hoever reikt het beginsel van cliënt-partijdigheid (art. 10a(1) sub b Advocatenwet)? Hoe om te gaan met een voor de verdachte gunstige getuige, wiens integriteit in twijfel kan worden getrokken?

 

Dit soort vragen zullen op 2 december aan bod komen aan de hand van een dialoog tussen juristen uit de praktijk, waarbij ook het publiek in de gelegenheid zal worden gesteld om te participeren. 

 

Het symposium zal plaatsvinden in de Luthersekerk te Utrecht (Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht), maar zal ook te volgen zijn via een livestream. 


Symposium Zedendelicten | 25 februari 2020 

Zedendelicten vormen wereldwijd een veelomvattend probleem en hebben een grote impact op zowel het slachtoffer als de maatschappij in zijn geheel. Zedendelicten vormen derhalve een ingrijpend, maar ook een veelzijdig en actueel onderwerp dat regelmatig in de media verschijnt. De Symposiumcommissie besloot dit onderwerp extra te belichten in hun tweede symposium op dinsdagavond 25 februari 2020 in het Academiegebouw Utrecht. 

 

De sprekers van de avond hebben zedendelicten vanuit verschillende perspectieven besproken. Zo is zedenrechercheur Alexa Breurken met name ingegaan op het opsporingsproces en hoe moeilijk het soms is om bewijs te vergaren. Aansluitend heeft Luk Gijs ons verrijkt met kennis over ‘de’ daders van seksueel geweld en misbruik. Hij vertelde ons onder andere dat het glas niet halfvol of halfleeg, maar hóópvol was met betrekking tot een succesvolle behandeling van daders. Tevens kwam Margreet de Boer als advocaat vertellen over haar algemene ervaring met zaken met slachtoffers van zedendelicten.

Centraal stond dat hèt slachtoffer niet bestaat. Enkel en alleen dìt slachtoffer bestaat.

De leerzame avond werd afgesloten met een gelegenheid tot vragen, waarbij het begrip empathie ter discussie stond. De conclusie luidt dat empathie uiteindelijk overal in verweven zit. Professionele betrokkenheid is namelijk ook een vorm van empathie.

 

 

We kunnen terugkijken op een erg interessante avond met daaruit voortvloeiend veel stof tot nadenken. Symposiumcommissie, bedankt!


Symposium Politiegeweld | 26 november 2019

 

Dit jaar zal het eerste symposium plaatsvinden op dinsdag 26 november 19:00. Het onderwerp van het symposium is: ‘Politiegeweld, waar ligt de grens?’ Verschillende sprekers uit de praktijk zullen het het onderwerp vanuit verschillende perspectieven bespreken. Het symposium zal plaatsvinden om 19:00 in de Belle van Zuylenzaal. Het belooft een interessante avond te worden, dus schrijf je snel in via onderstaande link! (ook voor niet-leden)

 

 

 

 

 

 

 


Symposium terugkeer van gedetineerden in de maatschappij | 14 mei 2019 

Op dinsdag 14 mei 2019 zal om 19.00u het laatste symposium van dit collegejaar plaatsvinden. Decor van deze avond is de Senaatszaal in het Academiegebouw. Gedurende de avond zullen we stilstaan bij het onderwerp: "Terugkeer van gedetineerden in de maatschappij". We werpen een kritische blik op het rechtssysteem en de verschillende detentiecentra die Nederland rijk is. Welke moeilijkheden ervaart een ex-gedetineerde op het moment dat hij weer op vrije voeten is? Op welke wijze wordt hij voorbereid op en begeleid tijdens zijn terugkeer in de samenleving? En hoe gaan we om met de herintreding van maatschappelijk gevoelige ex-gedetineerden? Deze vragen en nog vele anderen zullen door diverse sprekers worden beantwoord. We sluiten de avond af met een spetterend debat!

 


Symposium Sexting | 19 februari 2019

 

Het tweede symposium van het studiejaar gaat over sexting. Sexting is het sturen van pikante berichten en foto's. Daar is natuurlijk niet per se iets mis mee, tenzij hierdoor strafbare feiten worden gepleegd. Tijdens het symposium zal het onderwerp vanuit verschillende kanten worden belicht. De sprekers van de avond zijn hoogleraar Jeroen ten Voorde, schrijver Marlies Slegers, zorglijnmanager Frans Joris Esmeijer en officier van justitie Famke Koolhof.

 


Symposium Ondergrondse jihad | 20 november 2018

Ondergrondse jihad: de strafrechtelijke aanpak

 

Tijdens het symposium praten we over de berechting van terroristische misdrijven. Maar we kijken ook naar de advocatuur, want hoe staat een advocaat iemand bij die wordt verdacht van terroristische misdrijven? Deze en meer vragen zullen worden beantwoord.

 


Symposium Ondermijnende Criminiliteit | 24 april 2017

Onder- en Bovenwereld: Dichterbij elkaar dan je denkt? 

 

Ondermijnende criminaliteit is een steeds groter strafrechtlijk probleem aan het worden. De bovenwereld en onderwereld verweven steeds verder met elkaar. Tijdens het symposium werd door Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde Tilburg University, Henny Schilders, plaatsvervangend hoofd LIEC, Christian Janssen, officier van Justitie arrondissement Midden-Nederland en Mario Lebesque, programmaspecialist landelijke eenheid politie ingegaan op het verschijnsel van ondermijnende criminaliteit en de verschillende vormen ervan. Specifiek werd aandacht besteed aan illegale drugspraktijken die zich voordoen,

 


 

Symposium Corruptie binnen de politie | 15 februari 2017

 

Het thema van deze avond was een gevoelig onderwerp, waarop een taboe rust. We hopen dat we met dit symposium dit onderwerp meer bespreekbaar hebben kunnen maken. Door de voorzitter van de politiebond, Jan Struijs, criminoloog Cyrille Fijnaut, plaatsvervangend Eenheidschef en hoofd operatiën Midden-Nederland, Willem Woelders en misdaadverslaggever Mick van Wely werden verschillende visies gegeven op de actualiteit, op het bestaan en de omvang van corruptie binnen de politie, de manier waarop het aangepakt wordt en verbeterpunten voor de toekomst.  


Symposium Ad Informandum & JSVU met o.a. Gerard Spong| 29 september 2016

 

Het afgelopen symposium van Ad Informandum & de JSVU stond in het teken van het nieuwe boek van Gerard Spong, 'de uitvaartverzorger'. Naast mr Spong zelf, waren ook rechtspscyholoog Han Israëls en raadsheer Fenna Aardema aanwezig om hun visie te geven over enkele jurdische thema's die het boek naar voren komen. Het was een geslaagde avond met een grote opkomst.


Symposium Mocro maffia| 23 maart 2016

 

Hoe komt het dat de 'Mocro maffia' zo veel levens heeft geëist? Hoe wordt deze liquidatiestroom door politie en justitie aangepakt? En is dit beleid wel toereikend? Een aantal van de vragen die centraal stonden tijdens het symposium 'Mocro maffia'. Criminoloog en antropoloog Hans Werdmölder, misdaadjournalist Paul Vugts, officier van justitie Jeroen van Berkel en Hoofd Opsporing van de Politie Amsterdam Hanneke Ekelmans hebben met hun visies de hele zaal aan het denken gezet, wat zorgde voor een levendige discussie aan het eind van de avond.

Bekijk hieronder de sfeerimpressie die door David Stam van RedWire Media werd gemaakt:

 Mensensmokkel: menselijk of misdadig? | 13 januari 2016


Is Nederland of Europa verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van mensensmokkelaars? Hoe zou de aanpak precies vorm moeten krijgen? Deze en vele andere vragen werden beantwoord tijdens ons eerste symposium in 2016 waar onderzoekster Bregje Pieters, migratiedeskundige Ilse van Liempt, strafrechtadvocaat Jan-Hein van Dijk en landelijk officier van justitie mensensmokkel en mensenhandel Warner ten Kate spraken. De avond werd afgesloten met een 
levendige discussie tussen de sprekers onderling en met het publiek. Kortom: een interessante en leerzame avond! 

 


Symposium After Flight MH17: Reparation & Repercussion | 26 februari 2015

 

Studieverenigingen Urios en Ad Informandum organiseerden op 26 februari 2015 het  symposium After Flight MH17: Reparation & Repercussion, dat in het teken stond van de aanslag op Vlucht MH17. Vooraanstaande sprekers, afkomstig uit verschillende vakgebieden, zoals het internationaal strafrecht, civielrecht en het luchtvaartrecht, spraken over de mogelijkheden tot schadevergoeding en over de vraag of, en zo ja, welke stappen ondernomen kunnen worden tegen degenen die strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Mede dankzij de grote diversiteit in het sprekerspanel was het een zeer interessant symposium.

 

 


De strafrechtelijke aanpak van jihadistisch terrorisme | 22 januari 2015

 

Dit symposium stond in het teken van een grensoverschrijdend thema dat de wereld tot op de dag van vandaag in een ijzingwekkende greep houdt, namelijk de dreiging die jihadistische strijdgroepen, zoals de Islamitische Staat, vormen voor de democratische rechtsstaat.

 

Het panel van deze avond bestond uit hoogleraar Ferry de Jong, advocaat André Seebregts, officier van justitie Henk Korvinus, veiligheidsdeskundige Glenn Schoen en criminoloog Frank Bovenkerk. Zij spraken op donderdag 22 januari 2015  over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van de hedendaagse strafrechtelijke aanpak van het jihadistische terrorisme.


Symposium Opsporing vs. Toezicht | 10 april 2013

 

 

 Dit symposium vond plaats in de vorm van een gastcollege voor het mastervak 'Bijzonder Strafrecht'. De nadruk lag op de schemerzone tussen het bestuursrecht en het strafrecht in de praktijk. Er waren fervente en veelzijdige sprekers aanwezig die verschillende kanten belichtten: leden van het OM, advocaten, maar ook een fraudeofficier van de FIOD was aanwezig. Dhr. Wladimiroff vervulde zeer bekwaam zijn rol als voorzitter. De vraagtekens die hij plaatste bij de studenten en sprekers zorgden voor een boeiende discussie. 


Symposium Noodweer | 16 januari 2013

 

Het eerste symposium van het studiejaar 2012 - 2013 ging over de uitbreiding van het noodweer. Een kleine 200 bezoekers kwamen in het Academiegebouw bijeen, tezamen met bevlogen sprekers en een top-voorzitter. De sprekers raakten met elkaar in een verhitte discussie over het wel óf niet uitbreiden van het noodweer. Het was een prachtige en geslaagde avond. Een symposium waar we trots op kunnen zijn!