Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Studievereniging Ad Informandum, gevestigd te Janskerkhof 2-3, kamer 0.23, 3512 BK te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30190937, hierna te noemen: 'Ad Informandum'.

 

Ad Informandum wenst u door middel van deze privacyverklaring te informeren hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze leden en andere deelnemers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Derhalve hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft.

 

Gebruik gegevens

Ad Informandum gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Persoonsgegevens worden opgeslagen in het kader van: aanmeldformulier, inschrijfformulier, versturen van berichtgeving per papier,  versturen van berichtgeving per mail, het verrichten en versturen van aankopen en ter benadering na beëindiging lidmaatschap, mits er een alumnilidmaatschap wordt aangegaan. De gegevens die we hebben worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor we ze nodig hebben. 

 

Grondslag

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is gelegen in de overeenkomst die u met ons sluit bij aanvang van het lidmaatschap. Verder worden gegevens ook verwerkt indien u een overeenkomst sluit om aanwezig te zijn bij een van onze activiteiten. 

 

Bewaartermijn

Overzicht per bewaartermijn:

  • Regulier- en alumnilidmaatschap: gedurende looptijd van het lidmaatschap;
  • Opzegging lidmaatschap: aanvang nieuw collegejaar;
  • Inschrijvingen activiteiten: einde collegejaar;
  • Financiële administratie: wettelijke looptijd van 7 jaar.

*Toelichting: De gegevens voor de activiteiten worden in het kader van het afmeldbeleid tot het einde van het jaar bewaard. Lidmaatschap eindigt in geval van opzegging pas bij aanvang van het nieuwe collegejaar.*

 

Ontvangers

Derden waar een overeenkomst is gesloten ontvangen de persoonsgegevens indien dit nodig is voor de deelname aan de activiteit. De ledenadministratie wordt via het programma iConneqt bijgehouden. De boekhouding wordt bijgehouden door de fiscus van de vereniging. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Ad Informandum de gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Ad Informandum met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Eenieder heeft het recht de vereniging te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie of onrechtmatige verwerking ervan. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens. De vereniging draagt er zorg voor dat de zojuist genoemde maatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te verkrijgen. 

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen een eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

Ad Informandum past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Verantwoordelijke: ab Actis der Ad Informandum

E-mail: info@adinformandum.nl

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Download
Privacyverklaring Ad Informandum
Privacyverklaring studievereniging Ad In
Adobe Acrobat document 106.1 KB